Pravidla zpracování osobních údajů

inspirované nařízením EU 2016/679 General Data Protection Regulation („GDPR“)

Hello language centre, IČ: 25889192 a Hello language school, IČ: 26839032
se sídlem E. Filly 982/12, Ostrava – Mariánské Hory kontaktní
e-mail: seminare@hello.cz -dále jako „Hello“

Naše role v oblasti správy a zpracování osobních údajů

Hello je správcem osobních údajů, které získává v rámci vzájemného obchodního vztahu. Zdrojem těchto údajů jste vy, případně tzv. veřejně dostupné zdroje, zejména veřejné rejstříky.
Hello může též vystupovat v roli zpracovatele osobních údajů, které vy spravujete v rámci své činnosti a které nám poskytujete, abychom byli schopni splnit smluvní závazky, které vůči Vám máme. Ať v roli správce nebo v roli zpracovatele přistupujeme k ochraně osobních údajů podle stejných principů, které jsou shrnuty v tomto dokumentu. Ke všem našim klientům přistupujeme v oblasti ochrany osobních údajů stejně.

Účel zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a je-li mezi námi smlouva již uzavřena, pak je využíváme, abychom ji mohli splnit. Dále spravujeme a zpracováváme osobní údaje nezbytné pro splnění zákonných závazků, které nám předepisují obecně platné právní předpisy (např. zákoník práce, daňové a účetní předpisy).
Klientům, se kterými jsme smlouvu již uzavřeli, jsme oprávněni, v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem, zasílat také další informace a relevantní obchodní nabídky, a to na základě našeho oprávněného zájmu. V případě, že vám takto budeme zasílat jakékoli sdělení, vždy se bude jednat o takové, které by vás mohlo zajímat.

Osobní údaje a rozsah zpracování

Abychom vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje:

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro správu a zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy je základem zejména smlouva. Jakmile bude smlouva vzájemně splněna, musíme vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou určují příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování splnění právní povinnosti.
Je-li mezi námi a vámi již existující vztah, na jehož základě jsme oprávněni vám zasílat marketingová sdělení, tak je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů náš oprávněný zájem.

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, kdy budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty).
Osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu budou uchovávány nejdéle po dobu 5 let. Začátek běhu této lhůty začíná dnem, kdy jsme vzájemně uzavřeli smlouvu. Způsob uchovávání osobních údajů Spravované a zpracovávané osobní údaje uchováváme v maximálně možné míře v elektronické podobě uložené na serveru s omezeným přístupem. K těmto osobním údajům mají přístup pouze jednatelé a pověření pracovníci našich společností. Osobní údaje uchovávané v listinné podobě jsou uloženy v sídle společnosti, přístup k nim je omezen jak personálně na jednatele a pověřené pracovníky našich společností, tak fyzicky v uzamykatelných prostorách.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Máte právo na:
a) přístup k osobním údajům – na základě vaší žádosti vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom vám sdělili:
1. za jakým účelem vaše údaje zpracováváme,
2. v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány,
3. jak dlouho budou uchovávány,
4. komu jsou zpřístupněny,
5. zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
b) přesnost – pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nesprávné osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu.
c) výmaz – Vaše osobní údaje vymažeme pokud:
1. je už nepotřebujeme.
2. odpadnou všechny právní důvody takového zpracování.
3. vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody. 4. nám takovou povinnost ukládá právní předpis.
d) vznést námitku – máte právo vznést námitku proti přímému marketingu na základě našeho oprávněného zájmu. Zpracování vašich osobních údajů pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu bude okamžitě ukončeno.
e) na omezení zpracování.

Pro uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@hello.cz

Předávávání osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: externí lektoři, poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení (zejména provozovatelé cloudových služeb, informačního systému a webhostingu). Našim zpracovatelům jsou vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.
Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám prosím tuto skutečnost na e-mailové adrese info@hello.cz a vše společně vyřešíme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od: 25. 5. 2018

Odesláním objednávky souhlasím s obecnými podmínkami Jazykové školy Hello.