Přehled náplně kurzů angličtiny

Začátečníci 0:

Slovní zásobaGramatikaCo se postupně naučím
1.Pozdravy, seznamovací fráze. Odkud jsi? Číslovky. Dny v týdnu.Sloveso „být“ (zápor + otázka). Přivlastňovací zájmena (my, your, his,…). a/an; this/these/that/thoseOrientuji se v abecedě a základech anglické výslovnosti. Jsem schopen reagovat na pozdrav. Jsem schopen vyjádřit, kolik je mi let. Rozlišuji dny v týdnu.
2.Co je to? Čí to je? Kde to je?Přivlastňování (My sister´s children, his parents ´ car)Při opakování mám větší polovinu správně. Umím se představit, poděkovat, rozloučit se, uvést svou adresu. Umím reagovat a jednoduše odpovídat na základní sociální fráze. Dokážu položit jednoduchou otázku.
3.Členové rodiny a příbuzenské vztahy. Kolik je hodin? Kdy, kde, proč…? Co byste si dal/a? Kolik to stojí? Měsíce v roce.Přítomný čas prostýPři opakování mám větší polovinu správně. Umím popsat základní činnosti. Umím představit svou rodinu. Umím se zeptat a odpovědět na otázku, kolik je hodin.
4.Procvičování probrané slovní zásoby.Přítomný čas prostý (zápor + otázka).Při opakování mám větší polovinu správně. Jsem schopen krátce hovořit o sobě, své rodině a povolání. Umím reagovat a jednoduše odpovídat na otázky při registraci v hotelu. Orientuji se v probraných tématech.

Začátečníci 1:

Slovní zásobaGramatikaCo se postupně naučím
1.Opakování sociálních frází, číslovek, základních činností, časových údajů.Pozdravy, seznamovací fráze. Odkud jsi? Co je to? Čí to je? Dal/a byste si…? Mohu Vám pomoci…? Číslovky. Dny v týdnu.Umím se představit, poděkovat, rozloučit se, uvést svou adresu. Umím se zeptat, odkud kdo je. Dokážu pojmenovat věci, které běžně používám a zjistit, co je čí. Dovedu vyjádřit jednoduché požadavky (otevření okna, zavření dveří, podání…, půjčení…) a reagovat na nabídky: Dáte si…?
2.Členové rodiny a příbuzenské vztahy. Pracuji, dělám, díváme se, máme...Přítomný čas prostý (zápor + otázka). Přivlastňování (My sister´s children, his parents ´ car)Jsem schopen vést rozhovor na téma Moje práce, rodina. Umím popsat aktuální děj. Orientuji se v probraných tématech a vím, kde a jak je použít.
3.Frekvenční příslovce: obvykle, vždy, nikdy. Kolik je hodin? Kdy, kde, proč…? Co byste si dal/a? Můžu dostat…? Kolik to stojí? Měsíce v rocePostavení frekvenčních příslovcí ve větě, časové předložky.Zvládám popsat své každodenní činnosti (co dělám, obvykle, často, nikdy). Umím se zeptat a odpovědět na otázku, kolik je hodin. Dokážu si jednoduše objednat nápoje a běžná jídla.
4.Co rád/a děláš? Co umíš? Rád/a, nerad/a, nenávidím. Oblečení. Jaká je to velikost? Můžu si to vyzkoušet?Způsobová slovesa can, can´t. Samostatná přivlastňovací zájmena mine, theirs, Sloveso + ing. I like travellingUmím popsat, jak trávím volný čas. Dokážu říct, co neumím. Jsem schopen si samostatně nakoupit a jednoduše komunikovat s obsluhou.

Začátečníci 2:

Slovní zásobaGramatikaCo se postupně naučím
1.Slovotvorba, větný přízvuk. Reálie zahraničních zemí. Slovní zásoba užívaná v knihách. Nepravidelná slovesa.Minulý čas + zápor, otázka. Sloveso být. Minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves.Dokážu sdělit, kde jsem byl/nebyl. Umím jednoduše vyprávět o svých zážitcích v minulém čase. Dovedu popsat zážitky z dovolené, situace, které se mi přihodily aj.
2.Názvy pokojů, nábytek. Předložky místa. Části města, památky.Vazba there is/ are; there was/were. Přítomný čas průběhový x prostý.Umím vyjádřit, že někde něco je/bylo, že se něco děje/neděje právě teď. Mám povědomí o nejznámějších londýnských památkách.
3.Můžete mi ukázat cestu? Jděte rovně, vedle, podél… Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Potraviny, jídlo, národní kuchyně, objednávka. Plány na prázdniny.a/an, some/any/no, how much/how many, vazba going to – plány, předpovědiZvládnu pojmenovat základní potraviny, typická národní jídla. Umím vyjádřit množství a počet. Jsem schopen popsat své plány do budoucnosti. Dokážu jednoduše komunikovat s obsluhou v restauraci, objednat si i zaplatit.
4.Přídavná jména popisující vlastnosti lidí. Sporty. Názvy zemí.Stupňování Would like to. Příslovce a jejich postavení ve větě.Dokážu porovnat vlastnosti lidí i věcí, něco je nej... Dokážu vyjádřit přání, nabídnout pomoc. Umím popsat typický život v České republice a srovnat jej s jinými zeměmi. Rozumím a dokážu reagovat na základní situace v angličtině.

Mírně pokročilí 1:

Slovní zásobaGramatikaCo se postupně naučím
1.Čísla, hodiny, data, měsíce, dny v týdnu. Každodenní činnosti. Předložky (místa). Výrazy užívané při vysvětlování.Tvorba otázek. Přítomný čas prostý. Přítomný čas průběhový. Vedlejší věty vztažné.Dokážu si zarezervovat a koupit cestovní doklad. Umím se zeptat na příjezdy, odjezdy. Jsem schopen popsat průběh svého dne a své zvyky. Dokážu jednoduše popsat své fotografie, co na nich právě dělám, kde jsem. Umím jinými slovy opsat neznámý výraz.
2.Volnočasové aktivity. Výrazy pojící se s minulým časem. Příslovce (času, místa). Hudební nástroje, popis interpretů. Popis vzhledu.Minulý čas prostý. Minulý čas průběhový. Otázky na podmět. Kombinace podmětných a předmětných otázek.Umím vyprávět o svých zážitcích z dovolené, dětství. Ovládám fráze související s počasím a umím zahájit konverzaci na všední téma. Dokážu sdělit, co jsem v minulosti dlouhodobě dělal, čemu jsem se věnoval. Umím se zeptat na oblíbené hudební interprety a styly. Umím klást otázky ve vztahu k cizím osobám a reagovat na ně.
3.Letiště. Herci, natáčení, sledování filmů.Budoucí čas s going to a přítomný průběhový. Budoucí čas s will. Předpřítomný čas I.Domluvím a orientuji se na letišti. Jsem schopen popsat své budoucí plány. Umím vyjádřit sliby, nabídky a spontánní reakce. Dokážu formulovat názor na zhlédnutý film.
4.Zlozvyky v domácnosti. Dopravní prostředky.Předpřítomný čas II. Stupňování přídavných jmen.Dovedu hovořit o generačních rozdílech a dějích nedávno ukončených. Umím porovnávat dopravní prostředky, jejich výhody a nevýhody.

Mírně pokročilí 2:

Slovní zásobaGramatikaCo se postupně naučím
1.Ubytování, fráze, rezervace, stížnosti, registrace. Koníčky. Rutinní úkoly, informační tabule. Související slovesa a předložky.Slovesa + infinitiv s to. Slovesa + -ing. Modální slovesa. Předložky spojené s pohybem I.Jsem schopen si zarezervovat pokoj, stěžovat si na nekvalitní služby a registrovat se v ubytovacím zařízení. Umím popsat své záliby, co ne/mám rád. Rozumím výstražným nápisům. Dokážu říct, co ne/umím, co ne/musím, co bych ne/měl. Umím popsat cestu a naplánovat trasu.
2.Sportovní disciplíny, nářadí a dějiště.Předložky spojené s pohybem II. První podmínková věta. Druhá podmínková věta. Modální sloveso might.Jsem schopen podrobně hovořit o svých oblíbených sportovních disciplínách. Umím formulovat důsledky všedních situací (když…, tak…). Jsem schopen nahlas snít, vyslovovat svá přání a domněnky.
3.Části těla, nemoci. Bydlení a zaměstnání. Členové rodiny a jejich vlastnosti. Školní předměty a pomůcky.Modální sloveso should. Předpřítomný čas. Předpřítomný čas x minulý čas. Minulý čas used to.Dokážu popsat své zdravotní problémy, rozumím lékařovu doporučení. Jsem schopen hovořit o tom, jak dlouho pracuji, kde bydlím, a jak tomu bylo před tím. Umím vyprávět o svém dětství, o tom, co jsem pravidelně dělal, čemu jsem se věnoval.
4.Popis a zařazení knih. Fráze používané v restauraci, v obchodě.Trpný rod. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména much, many. Frázová slovesa.Samostatně hovořím o své oblíbené knize, o jídle a restauraci. Dokážu vyjádřit množství, že je něčeho hodně/málo. Orientuji se a domluvím se v obchodě.

Středně pokročilí 1:

Slovní zásobaGramatikaCo se postupně naučím
1.Národní kuchyně, úpravy jídel. Konverzace s číšníkem. Sport.Přítomný prostý čas. Přítomný průběhový čas. Minulý čas prostý. Minulý čas průběhový. Předminulý čas.Umím popsat, co dělám, čemu se věnuji opakovaně. Dokážu říct, že právě teď vařím, jím, sedím, mluvím, hraji tenis apod. Jsem schopen sdělit, čeho jsem v minulosti dosáhl. Rozliším děj, který se v minulosti odehrával v konkrétním čase, např. Včera kolem osmé hodiny jsme hráli fotbal. Když jsem tam dorazil, všichni ostatní už odešli.
2.Rozšířená rodina, nevlastní rodina, generační rozdíly. Aktivity s penězi a bankomat.Budoucí časy will, going to. Minulý čas prostý a předpřítomný čas.Vyjádřím, že věci jsou již domluvené, hovořím o svých budoucích plánech. Charakterizuji členy své rodiny, popíšu jejich vlastnosti a vyjádřím své vztahy k nim. Jste schopen nabídnout pomoc, něco slíbit, navrhnout. Dokážu sdělit aktivitu, která se stala v minulosti, ale nevím, přesně kdy. Umím říct, že něco, co začalo v minulosti, se děje dosud, že následky jsou stále patrné.
3.Cestování, letiště, nádraží. Kancelář, úřady. Telefonování. Zdvořilostní výrazy.Stupňování přídavných jmen. Modální slovesa vyjadřující povinnost.Dokážu porovnat dopravní prostředky, způsob dopravy. Umím říci, že něco je nej… Jsem schopen o něco požádat, umím vyhovět žádosti. Dokážu říct, že něco ne/musím. Rozumím zákazům. Požádám o pomoc.
4.Části těla, charakteristika. Přídavná jména vyjadřující pocity. Školní předměty, pomůcky. Bydlení, nábytek.Modální slovesa – dedukce. První kondicionál. Podmínkové věty druhý kondicionál.Umím vyjádřit pravděpodobné a téměř jisté situace. Dokážu říct, co mohu, smím, co jsem schopen. Dokážu souvětím vyjádřit reálné úvahy a podmínky Když bude teplo,… Podrobně popíšu místo svého bydliště. Jsem schopen vyjádřit nereálnou skutečnost Kdybych byl prezidentem, tak bych…

Středně pokročilí 2:

Slovní zásobaGramatikaCo se postupně naučím
1.Přídavná jména (citově zabarvená). Slovesné vazby s get. Činnosti každodenního života.Usually a used to. Slovesné vazby s get. Tvorba podstatných jmen přidáním koncovky. Člen určitý a neurčitý, slova bez členu.Umím vyprávět o vztazích mezi lidmi, přátelství. Popíšu, co obvykle dělám, dělával jsem. Umím barvitě a živě popsat oblíbené místo. Vyslovím návrh. Ze slovesa vytvořím podstatné jméno (diskutovat – diskuze, aj.). Umím vyjádřit množství, do jaké míry (hodně, spoustu, příliš).
2.Povolání a činnosti s nimi spojené. Kvalifikace, zkušenosti. Osobnostní rysy. Základní struktura životopisu. Nakupování, reklamace.Infinitiv, gerundium. Formální dopis a životopis. Úvod do nepřímé řeči.Souvisle hovořím o své profesi, volím vhodná slovesa. Znám nové fráze k vyjádření ne/souhlasu. Jsem schopen předložit kvalitní CV svému zaměstnavateli, žádat o práci. V obchodě jsem schopen reklamovat zboží.
3.Filmová tvorba. Nepravidelná slovesa (3. tvar).Nepřímá řeč – příkazy. Trpný rod. Vztažná zájmena.Umím vyjádřit sdělení, které mi řekl někdo jiný. Dokážu vyjádřit děj, aktivitu i bez činitele: Film byl napsán. Souvisle konverzuji o činnostech, které proběhly.
4.Štěstí, rutina, životní změny. Policejní vyšetřování, ustálená slovní spojení, tázací dovětky. Frázová slovesa.Třetí kondicionál. Tvorba přídavných jmen a příslovcí. Nepřímé otázky. Struktura psaného projevu.Dokážu slovně vyjádřit lítost, spokojenost, co se ne/mělo stát, a stalo se. Vytvořím souvětí s podmínkou Kdybych …, tak bych byl býval… Umím vytvořit otázku ve všech časech a připojit k nim dovětek …, že ano? …, je to tak? Zdvořile se omluvím, udám důvod svého omylu, ospravedlním se.

Pokročilí 1:

Slovní zásobaGramatikaCo se postupně naučím
1.Tázací výrazy a odpovědi. Obraty při seznamování. Lidské vlastnosti. Onemocnění. Popis zranění. Znamení zvěrokruhu.Tvorba otázek (přímé, nepřímé, na podmět x na předmět). Pomocná slovesa (odpovědi, zdůraznění). Předpřítomný čas (prostý, průběhový). Srovnávání (čím …, tím …).Jsem schopen důstojného představení a vedení rozhovoru. Dokážu přesně popsat lidské nálady. Jsem schopen popsat zranění a nemoci. Naučím se v hovoru používat přirozeně znějící obraty (change for world apod.). Umím napsat formální dopis.
2.Oblečení a móda (vzhled, materiály, vzory). Cestování - letiště. Národnosti. Rozdílné tvary přídavných jmen a příslovcí.Přídavná jména jako podstatná jména the rich, the poor. Pořadí přídavných jmen So/such … that. Opakování minulých časů. Předminulý průběhový. Příslovce (jednoduchá, složená).Jsem schopen detailně popsat oblečení a styly oblékání. Tvořím rozvité přívlastky k podstatným jménům. Umím se orientovat na letišti a v letadle. Umím komunikovat s personálem letiště. Jsem schopen číst kratší nezjednodušené texty. Umím vytvářet ucelené příběhy.
3.Druhy zločinů a trestů. Typy pachatelů. Soudní výkony. Popis počasí. Frázová slovesa take. Říká se, že…Trpný rod. Předbudoucí čas prostý. Budoucí prostý. Podmínkové věty. Časové věty. Použiti výrazů likely a probably.Rozumím a jsem schopen mluvit o široké škále zločinů a právních krocích. Jsem schopen detailně popsat počasí a porozumět předpovědím. Naučím se konkrétněji mluvit o budoucnosti. Používám přirozené tvary sloves (take part in, take time).
4.Pocity. Problematická slovesa. Části lidského těla. Raději bych, měl bych.Podmínkové věty (Kdybych přišel,…). Dedukce a spekulace (způsobová slovesa + have + třetí tvar). Slovesa smyslového vnímání (a s přídavnými jmény).Jsem schopen porozumět zprávám o událostech ve světě a pochopit autentické slovní vyprávění. Umím používat výrazy pro domněnky, především z minulosti. Jsem schopen vyjádřit vlastní pocity a argumentovat.

Pokročilí 2:

Slovní zásobaGramatikaCo se postupně naučím
1.Hudební nástroje, interpreti. Spánek. Idiomy.Gerundia a infinitivy, Used to, be used to, get used to.Po dalším prohloubení již nabytých znalostí jsem schopen s větší jistotou používat složitou gramatiku, především podmínky (If I had been apod.) Rozeznávám rozdíly v systému časů. Jsem schopen přesně rozlišovat významy sloves vyžadující ing-tvary going a infinitivy to go.
2.Žurnalistika a lidé v médiích. Typy novin. Jazyk novinových titulků. Kolokace. Fráze have sth done.Vazby sloves (offer to drive, recommend doing). Uvozovací slovesa a jejich struktury. Členy.Jsem schopen rozeznávat různé typy tiskovin. S jistotou používám komplexní slovesné struktury (refuse not to do sth a jiné). Jsem schopen přesněji rozlišovat členy a chápu rozdíl v jednotlivých použitích.
3.Budovy, části města. Vědecké disciplíny. -ed/-ing, přídavná jména exhausted x exhausting. Výrazy s go.Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. All/every apod. Struktury s wish.Rozeznávám (ne)počitatelnost a umím tuto vlastnost aplikovat na gramatiku (člen nebo bez členu?). Jsem schopen obecně pohovořit o tématech týkajících se vědeckého výzkumu. Umím vyjádřit přání v různých časech. Užívám přirozené slovní obraty (go through, go without).
4.Organizace Lidé ve firmě Reklama Cizí slova v angličtiněÚčelové a odporovací věty Vztažné věty Tvoření slovJsem schopen popsat strukturu firmy a pojmenovat její členy. Umím rozeznávat různé typy reklamy. Jsem schopen hlubšího vhledu do jazyka a jsem schopen o jazyce odborně hovořit.

Akce

Vánoční otevírací doba
Od 22.12.2023 do 2.1.2024 je naše pobočka v Mariánských horách zavřená. Přejeme klidné prožití vánočních svátků!

DÁRKOVÝ POUKAZ POD STROMEČEK

Připravíme vám dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč,
2000 Kč4000 Kč.
Obdarujte sebe nebo své blízké jazykovým kurzem.
Více informací.Pro pedagogy

Programy DVPP, pobytové kurzy, letní školy či šablony MŠMT najdete na webu dvpp.hello.cz

Novinky

VĚRNOST SE VYPLÁCÍ - KREDITNÍ SYSTÉM A SLEVY POUZE PRO VÁS

Víte, že při zakoupení jazykového kurzu se Vám automaticky načítají kredity, které následně můžete uplatnit jako slevu při nákupu dalšího kurzu? Že si můžete zakoupit dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč3000 Kč a tento někomu darovat? Prostudujte prosím pozorně náš kreditní systém a další slevy a neváhejte tyto včas uplatnit.

PŘIHLÁŠKY NA PODZIMNÍ SEMESTR! ROZVRH JE JIŽ HOTOV!

Přihlaste se včas na jazykový kurz, vyberte si z naší široké nabídky!

...více novinek

Kontakt

Nejste si jisti výběrem kurzu? Máte pochybnosti? Dotazy? Nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontakty

Telefon:
Ostrava: 777 143 556
Opava: 778 529 533
Email: info@hello.cz
Sociální sítě:
Facebook
Instagram
YouTube
Linkedin
Naši partneřiCambridge ExaminationsGoethe InstitutTestDaFAsociace jazykových školNaši zákazníci mohou platit za kurzy FlexiPassyBenefityISIC karty pro studentyBenefit plusBenefityJazykovkyAlumniEdenredBene+

Copyright 1996-2023 - Jazyková škola Hello | mapa stránek

facebook